כותרת
> C;
1/1

מורי בי"ס למנהיגות ומצוינות שחקים זכו למענקים.

נהריה פורסם: 25.08.19 , 09:50ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:

זו השנה השביעית בה עובדי ההוראה בחטיבות העליונות זוכים למענקים בגין הישגי בית הספר, כפי שנקבע במסגרת הסכם עוז לתמורה עם ארגון המורים שנחתם ביום ראשון ה- 14 באוגוסט 2011 ובו נקבע תגמול לעובדי הוראה בגין הישגי בית הספר (סעיף י' 36 בהסכםׂׂ).

הישגי החטיבה העליונה, לצורך קביעת הזכאות למענק, נבדקים בהיבט הלימודי, החברתי והערכי.

מתוך 721 חטיבות עליונות שעמדו בתנאי הסף להשתתפות בתוכנית, זכו בתשע"ט 288 חט"ע בתגמול שיינתן לכלל המורים בצוות בית הספר, מתוכם 37 חט"ע שזכו לראשונה בתגמול.

טיפוח המצוינות בקרב המורים והתלמידים מהווה אחד היעדים המרכזיים שבהם החליט משרד החינוך להתמקד. התכנית מעלה על נס ומתגמלת בתי ספר שהישגיהם הינם תוצאה של מאמץ מתמשך, של השקעה עקבית של תלמידים ומורים ומקדמת את עבודת הצוות בבית הספר, את היושרה הבית ספרית, את טוהר הבחינות ואת האמון במורים ובציוניהם הבית ספריים. על כן מוציאה המערכת מכלל המתוגמלים, בתי ספר שאינם עומדים בדרישות טוהר הבחינות, שקלול דיפרנציאלי או בסטנדרטים מקצועיים של שיקולי דעת דידקטיים. כמו כן לא נכללים חטיבות עליונות שאין להם כיתות י"ב, שאינם מלמדים את הליבה ושאינם מגישים לבגרות מלאה.

התגמול הדיפרנציאלי מחזק ומתמרץ את קידום ערך המצוינות כאורח חיים, בהיותו מחושב גם על פי אחוז השיפור בהשוואה לנתוני הכניסה למערכת החטיבה העליונה ולא על פי הציון הסופי בלבד.

דסי בארי מנהלת אגף א' המינהל הפדגוגי העל יסודי במשרד החינוך מודעת להשקעה הרבה ולמחויבות הנדרשת ממורה על מנת להביא את תלמידיו להישגים גבוהים הן בתחום הערכי, הן בתחום החברתי, הלימודי. כמו כן, אנו ערים לחשיבות עבודת הצוות בבתי הספר, הנדרשת לשם הגעה למצוינות.

לתגמול הבית ספרי מספר מטרות: להגדיר ברבים את ההישגים הלימודיים, החברתיים והערכיים ואת היעדים שמציב משרד החינוך לבתי הספר. לעודד את צוותי בתי הספר ללקיחת אחריות על כל תלמיד תוך מתן סיוע למיצוי מכסימלי של הפוטנציאל האישי שלו.

לבלום כוחות הפועלים כיום בניגוד להנחיות משרד החינוך, בתחומים כגון: סלקטיביות בקבלה והנשרה סמויה וגלויה של תלמידים.

והחשוב מכל, להכיר ולהוקיר עבודה מיטבית של כל צוות ההוראה בבית הספר הראוי לתגמול.

מנהל בי"ס הד"ר אבי מנשס ללינק נהריה "ביה"ס הוקם על בסיס ערכי האיכות, המצוינות והמנהיגות החברתית.

ההצלחה בעיניי נחשבת באם אנו יכולים לתרגם הלכה למעשה את הערכים לכדי תרבות והתנהגות ארגונית. זאת הצלחנו לבצע בביה"ס "שחקים" – איכות ומצוינות הלכה למעשה. הכרה זו מצטרפת לפעילויות רבות ומגוונות שביה"ס קיבל תשבחות עליהן וזו בין היתר ההוכחה לאיכויות של צוות ביה"ס, הפועל מתוך מסירות ואמונה בדרך.

אני מעריך, מוקיר וגאה בצוות ביה"ס על כל אחת ואחד מהם, אשר מהווים מארג של אנשי עמל הפועלים למען חברת מופת.

אני מודה לכל ממשקי העבודה אשר עוזרים לנו, הן מעיריית נהריה והעומד בראשה מר מרלי, הן ממשרד החינוך, מקבוצת עמל ומהנהגת ההורים ובראשה הגב' חגית חתן.

ולמרות זאת, אל לנו לנוח על זרי הדפנה; אתגרים רבים לפנינו...והעבודה רבה היא...אנו נמשיך במפעל החינוכי לעיצוב דור העתיד של מדינת ישראל".

תמונות ארכיון

תמונות ארכיון

תמונות ארכיון